Vilkår for lejer

Disse vilkår for leje af bil hos Hyre ("Lejevilkårene") er en del af Aftalen indgået mellem Hyre ApS, CVR-nr.: 42991481 ("vi", "os" eller "Hyre"), som serviceudbyder af de produkter og ydelser, der er omfattet af Hyre-appen og dig som lejer ("dig", "du" eller "Lejer").

Lejevilkårene regulerer dine rettigheder og forpligtelser som bruger af Hyres produkter, ydelser og tjenester gennem Hyre-appen ("Tjenesten") samt Hyres rettigheder og forpligtelser som udbyder af Tjenesten. Adgang til og brug af Tjenesten er betinget af, at du som bruger har accepteret Aftalen, herunder Lejevilkårene. Vi opfordrer dig til at læse Aftalen grundigt og gøre dig bekendt med det til enhver tid gældende indhold af Aftalen og øvrige medlemsbetingelser hos Hyre, herunder fortrolighedserklæringen (dokument nr. 2) og andre betingelser.

Lejer hos Hyre

Tjenesten stilles til rådighed for dig af Hyre. Status som Lejer kan søges af fysiske personer, som er 18 år eller ældre. Som Lejer er det en betingelse, at du har kørekort til motorkøretøj klasse B.

Når du opretter dig som bruger, skal du samtidig uploade en kopi af dit gyldige kørekort. Hyre kan til enhver tid efterfølgende kræve en fornyet verificering af kørekortet, ligesom at Hyre til enhver tid er berettiget til at verificere kørekortets gyldighed via Færdselsstyrelsens kørekortregister.

Det er ikke tilladt at oprette mere end én profil pr. person. Din profil hos Hyre er personlig og kan ikke overføres til tredjemand. Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at overføre vores rettigheder og forpligtelser, vi har over for dig, til en anden virksomhed. Det kan betyde, at dine oplysninger overføres til en anden virksomhed. I tilfælde af en sådan overførsel vil du modtage varsel fra Hyre i rimelig tid.

Ordre- og aftaleproces

Du kan booke en bil via Hyre-appen (en "Ordre"). Når Ordren er nået frem til vores server, er der oprettet en juridisk bindende aftale mellem Lejer og Hyre. Så snart Ordren er registreret hos os, modtager du en bekræftelse på e-mail og i din profil i Hyre-appen. Ved annullering eller ændring af en Ordre vil Lejer blive opkrævet i henhold til gældende prisliste for afbestilling og ændring. Vi forbeholder os retten til at nægte enhver Ordre uden yderligere begrundelse.

En Lejer kan ikke gennemføre en ny booking af en bil (en Ordre), hvis der er ubetalte beløb til gode hos Hyre fra Lejer.

Følgende vilkår gælder som en del af aftalen mellem Lejer, forsikringsselskabet og Hyre (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 1. Medlemsbetingelser
 2. Vilkår for lejer (dette dokument)
 3. Fortrolighedserklæringen
 4. Forsikringsbetingelser
 5. Vilkår for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg
 6. Vilkår for HyrePass

Priser og betaling

Hyres aktuelle priser er angivet i Hyre-appen, og skal betragtes som en integreret del af Lejevilkårene. Alle priser er angivet inklusive moms medmindre andet er angivet. Lejer dækker alle omkostninger forbundet med Ordren, som består af bl.a. betalingsoverfarter, overkørte kilometer, brændstofudgifter, parkeringsafgifter og eventuelle andre omkostninger, som Hyre eller bilejeren afholder som følge af brug i lejeperioden. Vores leje- og udlejningspriser ændrer sig løbende, og vi forbeholder os retten til at ændre priser som følge af ændrede priser fra vores leverandører, forbrugerprisindekset eller markedsændringer.

Hyre kan opkræve et forhåndsaftalt fast abonnement, en lejepris, samt godtgørelse for overkørte kilometer, forsikring og beløb til reduktion af selvrisikoen, udgifter til returtransport ved misligholdelse, levering af bilen til et andet sted end aftalt, inkassogebyrer, morarenter og andre gebyrer. Hyre kan opkræve Lejer for krav, der vedrører bl.a. offentlige bøder, parkeringsafgifter, gebyrer for ubetalte vejafgifter og lignende offentlige gebyrer og krav, hvor Hyre eller bilejeren hæfter solidarisk med føreren/Lejer.

Hyre kan yderligere debitere Lejer for krav, der vedrører vask, rengøring, reparationer og vedligeholdelse som følge af skade eller brud på vores vilkår i lejeperioden. Dette omfatter bl.a. alle interne og eksterne administrations- eller sagsbehandlingsomkostninger og transport- eller håndteringsomkostninger, såsom viderefakturering af gebyrer og omkostninger til flytning af køretøjer eller vurdering af skader. Hvis bilen bliver utilgængelig til leje i forbindelse med skade eller reparation, omfatter Lejers ansvar også afsavn i henhold til generelle markedslejepriser i Danmark.

I tilfælde af leje af elbil er Lejer forpligtet til at sørge for, at elbilen sættes til opladning ved afslutning af lejeperioden. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Lejer blive opkrævet et gebyr i henhold til gældende prisliste. Yderligere gebyrer kan trækkes automatisk fra Lejers angivne kreditkort. Hvis dette ikke er muligt, så fakturerer Hyre det udestående beløb til Lejer. Der vil herefter være et administrationsgebyr efter Hyres gældende takster. Omkostninger vil efterfølgende blive opkrævet af Hyre som tjenesteudbyder, eller i navn af tredjeparts tjenesteudbyder.

Betalingspligtig leje starter fra det tidspunkt, hvor bilen er reserveret til en forudbestilling, eller umiddelbart til "Kør nu"-leje.

Leje, abonnement eller gebyr betales via et registreret bank- eller kreditkort. I tilfælde, hvor lejen udgør et fast lejebeløb, vil Hyre trække hele lejebeløbet fra Lejers kreditkort før lejeforholdets start. Der reserveres samtidig med hver Ordre, men senest ved lejemålets start, et beløb ("Reservationen" eller "Det Reserverede Beløb") på kreditkortet til sikkerhed for enhver pligtig pengeydelse fra Lejer til Hyre i henhold til Aftalen. Hyre kan på vegne af tredjepartsleverandører tage løbende betalinger i lejeperioden. Lejepris, vejafgifter, godtgørelse for ekstra kørte kilometer og brændstofomkostninger opkræves som udgangspunkt på kreditkortet samme dag som lejen slutter (ved Aflevering), men kan senere justeres, hvis der opdages fejl. Efter Aflevering kan Hyre foretage træk på kreditkortet til afregning af omkostninger, som Lejer er ansvarlig for. Det Reserverede Beløb (eller den del deraf, der resterer efter at Hyre har trukket på Det Reserverede Beløb) frigives senest 7 bankdage efter gyldig Aflevering.

Hyre forbeholder sig retten til at foretage et kredittjek – fx ved opslag af Lejer i RKI o.l. registre – af Lejer til enhver tid. Ved Lejers afgivning af en Ordre kan Hyre kræve forudbetaling, før Ordren er bekræftet. Ved manglende betaling vil kravet efter forudgående varsel blive sendt til inkasso.

Se Vilkår og betingelser for aktuelle priser, gebyrer og regler for udlæg for mere information om gebyrer og priser.

Alle betalinger fra Lejer til Hyre nævnt i ovenstående afsnit og andre afsnit i disse Lejevilkår udgør pligtige pengeydelser. Hyre er berettiget til uden forudgående varsel at trække på Reservationen for enhver pligtig pengeydelse. En Lejer kan ikke gennemføre en ny booking af en bil (en Ordre), hvis der er ubetalte beløb til gode hos Hyre fra Lejer.

Brændstofkort

Der er tilknyttet et brændstofkort til den enkelte bil, som kan anvendes til påfyldning af brændstof, bilvask, olie, sprinklervæske og andre kør-videre-produkter. Brændstofkortet er direkte tilknyttet den konkrete bil og må ikke benyttes til tankning mv. af andre biler, ligesom kortet heller ikke må benyttes af andre end Lejer.

Kør-videre-produkter omfatter kølervæske, karburatorvæske, motorolie, sprinklervæske, låseolie, isfjerner og viskerblade.

Det faktiske forbrug på brændstofkortet faktureres som udgangspunkt sammen med lejebetalingen. På grund af brændstofselskabernes faktureringsperioder kan der dog være en tidsmæssig forskydning mellem tidspunktet for køb på brændstofkortet og brændstofselskabets fakturering over for Hyre. Lejer hæfter i den forbindelse også for forbrug, der faktureres efter lejeperiodens udløb. Produkter betalt med Lejers egne midler refunderes ikke, medmindre der er tale om køb, som har været strengt nødvendige for bilens forsvarlige drift.

Lejer hæfter for ethvert brug af brændstofkortet, og Hyre er ikke ansvarlig for eventuelt misbrug eller anden uautoriseret brug af brændstofkortet.

Se utsteders gældende betingelser for brugen af brændstofkortet for mere information.

Lejemålets varighed

Lejer skal returnere køretøjet i samme stand som anført i bestillingen og inden for fristen for returnering. Returneringen anses for afsluttet, når køretøjet er låst, lejen er afsluttet i Hyre-appen og billeder af alle sider af bilen er taget og indsendt via Hyre-appen ("Aflevering").

Bilen skal parkeres på den parkeringsplads, der matcher parkeringsoplysningerne for hver enkelt bil i appen. Hvis parkering på den anviste plads ikke er tilgængelig, så skal Hyre straks kontaktes for yderligere instruktioner om, hvor køretøjet skal parkeres. Parkering skal være lovligt i mindst 24 timer fra lejemålets ophør. Hvis Hyre skal afhente køretøjet uden for det anviste sted eller område uden Hyres forudgående samtykke, sker dette på Lejers eget ansvar, og Lejer er ansvarlig for til enhver tid at dække afholdte omkostninger og gebyrer, der følger af de gældende priser for levering uden for afhentningsområdet. Ved forsinket tilbagelevering af køretøjet vil der foruden udgiften til den forlængede lejeperiode blive opkrævet et gebyr efter til enhver tid gældende priser. Betaling heraf berettiger ikke Lejer til at råde over bilen efter lejeperiodens udløb.

Hyre kan, hvis der foreligger en saglig grund, kræve køretøjet tilbageleveret på et tidligere tidspunkt end aftalt.

Ved forsinket levering eller annullering af en Ordre gælder Vilkår for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg.

Lejers pligter og ansvar

Lejer er forpligtet til at overholde de gældende regler og medlemsbetingelser for Hyre, som fremgår af Aftalen. Lejer er ansvarlig for at overholde færdselsloven, samt kontrollere lys, bremser, seler, dæk, lufttryk og lignende inden brug af bilen.

Lejers behandling og brug af køretøjet

Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af bilen, overholdes.

Lejer skal til enhver tid have gyldigt førerbevis/kørekort.

Bilen må alene benyttes af Lejer selv, eller en til Ordren tilknyttet og godkendt anden Hyre-chauffør.

Lejer friholder Hyre for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige (herunder skatte- og/eller afgiftsretlige krav) eller over for private på grund af den brug, Lejer eller tredjemand gør af bilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget.

Ved tiltrædelse af Lejevilkårene erklærer Lejer på tro og love, at Lejer eller den som Lejer måtte overlade bilen til ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel, spirituskørsel eller andre grove færdselsforseelser, herunder (men ikke begrænset til):

 1. uagtsomt manddrab
 2. spirituskørsel (med en promille over 2,00)
 3. forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv og førlighed,
 4. kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover,
 5. kørsel med en hastighed på mere end 100 km/t, hvor kørslen samtidig overskrider de tilladte hastigheder mere end 100 %,
 6. særlig hensynsløs kørsel, herunder eksempelvis kap- og væddeløbskørsel på åben gade, uforsvarlig kørsel under flugt fra politiet mv.

Lejer erklærer endvidere, at Lejer eller den som Lejer måtte overlade bilen til ikke tidligere har begået færdselslovovertrædelser, som har medført en ubetinget eller betinget frihedsstraf.

Lejer har forstået og accepteret, at Lejer vil ifalde et erstatningsansvar, såfremt bilen de facto måtte blive benyttet til vanvidskørsel, hvorved forstås de ovennævnte forseelser, og dette måtte medføre beslaglæggelse eller konfiskation af køretøjet, jf. lov nr. 534 af 27. marts 2021 om ændring af færdselsloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel). Det samme er gældende, såfremt bilen på et andet grundlag skulle blive genstand for beslaglæggelse eller konfiskation, uanset om konfiskationen/beslaglæggelsen kan tilregnes Lejers forhold.

Lejer er ansvarlig for bilen og udgifter som følge af Lejers brug af bilen i lejeperioden indtil Aflevering, herunder for parkeringsbøder, fartbøder og vejafgifter. Lejer skal parkere i henhold til lokale parkeringsregler og Hyres vilkår for parkering. Lejer skal være opmærksom på altid at låse bilen og lægge eventuelle bilnøgler på den anviste plads.

Lejer forpligter sig til at behandle bilen på forsvarlig måde. Lejer forpligter sig herunder til ikke, at:

 1. ryge i bilen
 2. tage bilen ud af Norden (Danmark, Sverige og Norge) uden Hyres samtykke
 3. bruge bilen til øvelseskørsel, i racerløb, hastighedsprøver, testkørsel eller konkurrencer
 4. transportere passagerer mod betaling
 5. at bruge bilen til ulovlige og strafbare formål
 6. overlade køretøjet til andre eller lade det føre af andre chauffører end dem, der er godkendt af Hyre
 7. trække, skubbe eller flytte et andet køretøj
 8. efterlade køretøjet ulåst eller på en sådan måde så det kan bruges af andre
 9. påfyldning af det forkerte brændstof
 10. transportere husdyr undtagen efter særlig aftale med Hyre
 11. køre bilen påvirket af alkohol og/eller stoffer og/eller i påvirket tilstand i henhold til gældende dansk lov
 12. at køre vanvidskørsel eller anden ulovlig kørsel i bilerne
 13. starte bilen med starthjælp eller bruge bilen til at starte andre biler med startkabler

(Listen er ikke udtømmende)

Lejer er erstatningsansvarlig for skade forårsaget ved brug i strid med punkt 1 til 13 eller en hvilken som helst anden årsag, og Hyre har ret til fuld dækning af økonomiske udgifter eller tab. Overtrædelse af punkt 1 til 13 betragtes som et væsentligt brud på Lejevilkårene, hvilket giver Hyre ret til at ophæve Aftalen og opsige din profil med øjeblikkelig virkning. I lejeperioden og indtil køretøjet returneres til Hyre i henhold til Lejevilkårene, bærer Lejer alt ansvar for køretøjet og dets brug.

Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at bilen har været brugt til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål eller vanvidskørsel i lejeperioden, kan disse straks konfiskere bilen, uden at Lejer er berettiget til erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Enhver transport i denne forbindelse er for Lejerens regning. Hvis bilen bliver konfiskeret af politiet eller anden offentlig myndighed, som følge af vanvidskørsel eller anden ulovlig kørsel, sker tilbagekøb eller anskaffelse af ny bil for Lejerens regning.

Rengøring og vedligeholdelse af bilens stand

Køretøjet skal afleveres i samme stand og med alt tilbehør og udstyr, som ved lejemålets begyndelse. Skader som ikke er dækket af bilens forsikring, vil blive opkrævet Lejer. Hyre er berettiget til at opkræve Lejer for eventuelle skader, selvom Hyre ikke foranlediger skaderne udbedret. Bilen skal altid tømmes for affald og lignende. Bilen må ikke afleveres snavset, det vil sige uden at blive vasket, hvis den for eksempel har været kørt på mudrede grusveje, ler, frisk asfalt eller oliegrus. Lejer må ikke efterlade bilen snavset inde ud over, hvad der kan forventes ved normal brug (f.eks. snavsede gulvmåtter). Såfremt bilen afleveres i en stand, der overtræder dette, kan Lejer blive opkrævet udgiften til en specialvask samt et administrationsgebyr i forbindelse hermed i henhold til Hyres til enhver tid gældende handelsbetingelser for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg. Lejer er ikke ansvarlig for at vaske udvendigt snavs væk som følge af normal brug inden Aflevering, f.eks. almindeligt støv fra kørsel på motorvej eller små mudderrester fra hjulene om vinteren.

Ved mangelfuld rengøring gælder handelsbetingelserne for gældende priser, gebyrer og regler for udlæg.

Lejer er ikke ansvarlig for at vaske udvendigt snavs væk som følge af normal brug inden Aflevering.

Skader og tekniske fejl opdaget ved lejemålets start

Er der tvivl om vedligeholdelse og bilens stand ved lejemålets start, skal Hyre straks kontaktes af Lejer, og bilen må ikke tages i brug, før sagen er afklaret med Hyre. Lejer bærer risikoen, hvis en sådan kontakt og afklaring ikke foretages.

Tekniske fejl, der måtte opstå eller blive kendt for Hyre i løbet af en lejeperiode, og som kan udbedres inden for en tid, der står i rimeligt forhold til Lejers behov og lejeperioden, giver ikke Lejer ret til at hæve eller opsige Ordren. Dette kan for eksempel være indkøb af og påfyldning af motorolie eller sprinklervæske eller vedligeholdelse af dæktryk. Såfremt Lejer alligevel vælger at hæve eller opsige Ordren, er Lejer ikke berettiget til refundering af betalinger, og Lejer hæfter for alle betalinger, herunder leje, i lejeperioden, dog med fradrag af den tid, der ville være brugt på berigtigelse af den tekniske fejl. Endvidere er Hyre ikke ansvarlig for de udgifter, som Lejer afholder i forbindelse med at få køretøjet bragt tilbage til Hyre (Aflevering).

Skader og tekniske fejl, der opstår under lejemålet

Lejer bærer risikoen for bilen og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor bilen på rette måde er leveret tilbage til Hyre (Aflevering).

Lejer er forpligtet til straks at kontakte Hyre om opståede skader eller tekniske fejl. Hyre eller dennes repræsentant vil derefter give Lejer instruktioner om, hvordan Lejer skal opføre sig. Lejer må under ingen omstændigheder selv udføre reparationer eller forbedringer, eller lade tredjemand udføre reparationer eller forbedringer uden Hyres forudgående skriftlige samtykke.

Lejer er ansvarlig for alt tyveri og skader, der sker i lejeperioden.

Bilen er dækket af forsikring, og ansvaret er begrænset for skader og tyveri, der er dækket. Lejeforsikringen er dækket ud fra en aftale direkte med forsikringsselskab.

Selvrisiko ved skade følger gældende vilkår i forsikringsaftalen. En særskilt aftale, der nedsætter Lejers selvrisiko, kan indgås i de tilfælde, hvor Hyre har mulighed for at tilbyde dette. I tilfælde af skade eller ansvar er Lejer forpligtet til at betale selvrisikoen. Selvrisiko forfalder straks til betaling. Tyveri, brand, hærværk og personskade skal straks anmeldes til politiet. Ved redning eller assistance af et køretøj forårsaget af sammenstød, udskridning, væltning, beskadigelse eller anden utilsigtet, pludselig ydre påvirkning, gælder en fastsat selvrisiko. Udgifter i forbindelse med vejhjælp ved brugerfejl såsom forkert påfyldning af brændstof, mistet nøgle, bil løber tør for strøm som følge af efterladt lys eller lignende, vil blive opkrævet fuldt ud hos Lejer.

I tilfælde af skade skal Lejer udfylde en fuldstændig skadeanmeldelse, der er i bilen, for køretøjet, og Lejer må ikke forlade køretøjet før Lejer har foretaget forsvarlige redningsforanstaltninger med henblik på at forsøge at afværge eller begrænse skaden. En udfyldt skadesanmeldelse skal afleveres til Hyre uden unødig forsinkelse efter skadens indtræden.

Såfremt anmeldelse og/eller skadeanmeldelse ikke gives til Hyre i overensstemmelse med retningslinjerne i disse Lejevilkår, er Lejer ansvarlig for meromkostninger, der påløber i forbindelse med den opståede skade, og som kan henføres til forsinket eller udeblevet levering af skadesanmeldelsen. Hyre forbeholder sig ret til at fakturere Lejer inden for forsikringsaftalens grænser for eventuelle skader. Lejer er forpligtet til at betale, selvom der er tvist, eller der er regresgrundlag over for tredjemand.

Selvrisiko og forsikringsdækning er beskrevet i forsikringsbetingelser.

Registrering af skader og mangler

Skader og mangler anmeldes til Hyre ved henvendelse til e-mail hej@hyre.dk eller på vores chat. Hvis der er behov for øjeblikkelig assistance, kan Hyre kontaktes på telefonnummer +45 52 51 26 99.

Skadekontrol og inspektionspligt

Lejer skal altid tjekke bilens udvendig for skader og andre mangler, samt tage billeder af alle sider af bilen både inden afhentning og ved Aflevering af bilen. Lejer skal endvidere kontrollere bilens stand indvendigt ved afhentning og Aflevering, samt indberette alle afvigelser, herunder skader, snavs, affald, manglende eller defekt udstyr, eventuel lugt og andet, der påvirker bilens oplevede tilstand. Lejer skal tage et billede af alle indberettede problemer, der kan ses på et billede. Er Lejer i tvivl om, hvorvidt bilens tilstand skal anmeldes, skal Hyres kundeservice kontaktes for afklaring, inden Lejer forlader parkeringspladsen. Lejer er ansvarlig for, at dokumentationen for bilens stand gennem billeder er af tilstrækkelig kvalitet til at kunne dokumentere skader, ridser og mangler før og efter lejeforholdet. Dokumentation for bilens stand er nødvendig for at afslutte en lejeperiode af en bil. Manglende opfyldelse af Lejers pligt til at dokumentere bilens stand er Lejers egen risiko og udgør et væsentligt brud på Aftalen, hvilket giver Hyre ret til at ophæve Aftalen og opsige Lejers profil med øjeblikkelig virkning. Lejer er ansvarlig for skader, der opdages efter lejemålet, og som ikke er dokumenteret af Lejer inden lejemålets begyndelse.

Ved at tage billeder/video ved skadekontrol som dokumentation for bilens stand ved afhentning og levering, giver du Hyre en ikke-eksklusiv overførbar ret til at bruge, ændre, vise offentligt, gengive, distribuere og dele dette indhold med tredjepart.

Hyres pligter og ansvar

Hyre er en service, der gør det muligt for lejere at gennemføre et lejeforhold af et køretøj på en fleksibel og problemfri måde. Hyre varetager kontraktindgåelse, betaling, skadeskontrol, åbning og beregner omkostninger.

Hyre tilbyder gennem Hyre-appen en række services, som Lejer kan benytte i lejeperioden, herunder fx:

 • tankning
 • parkeringstjenester
 • håndtering af opkrævning og betaling af vejafgifter

Enhver brug af disse tjenester vil blive faktureret til Lejer efter lejeperiodens udløb.

Hyre påtager sig intet ansvar for skade på eller tab af ejendom, som Lejer eller en anden person har efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet i lejeperioden eller efter Aflevering. Lejeren giver afkald på retten til at rejse krav mod Hyre for sådanne tab eller skader.

Hyre fraskriver sig ethvert ansvar over for Lejer med hensyn til tab af tid, penge eller andet, der måtte opstå fra eller være forbundet med lejeforholdet ud over det ansvar, der er beskrevet i denne aftale. Hyre er ikke ansvarlig, hvis bilens forhold medfører, at Lejer bliver forsinket.

Hyre er ikke ansvarlig for indhold, materiale og andre ting, der vises på tredjeparts hjemmesider, som linkes til Hyre eller som er linket fra Hyre.

Force Majeure

Er Hyre forhindret i at levere ydelsen, eller en sådan leveringsforpligtelse bliver urimeligt byrdefuld som følge af en arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke kan kontrollere den, såsom ekstremt vejr, brand, krig, mobilisering eller uforudset militæropstand af lignende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, optøjer og optøjer, mangel på transportmidler, generel mangel på varer, reduktion i leveringen af drivkraft, samt mangel på eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller fabrikanter som følge af sådanne omstændigheder som behandlet i denne klausul, er Hyre fritaget for ansvar.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved leje af biler på Hyres platform (Hyre-appen). Hyre giver dog under visse omstændigheder Lejer ret til at annullere en Ordre, eventuelt mod betaling af et annullationsgebyr, jf. Vilkår for priser, gebyrer og regler for udlæg. Fortrydelsesret gældende abonnement findes i afsnit 6 omkring Hyre Pass.

Gebyrregulering

Hyre kan forhøje eksisterende gebyrer og/eller indføre nye gebyrer, såfremt forhøjelsen/det nye gebyr skyldes indtjeningsmæssige- markedsmæssige-, omkostningsmæssige- eller regulatoriske forhold. Det kunne eksempelvis være i tilfælde af:

 • Et generelt øget omkostningsniveau
 • Øgede omkostninger til eksterne leverandører
 • Lovændringer, ændringer i retspraksis eller ændringer i administrativ praksis, der medfører øgede udgifter eller reducerede indtægter for Hyre
 • Ændringer i forhold til det grundlag, Lejers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på
 • En mere hensigtsmæssig brug af Hyres ressourcer eller kapacitet, f.eks. at Hyre ønsker at tilskynde til brug af bestemte løsninger

Listen er ikke udtømmende.

Opsigelse

Hyre kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning opsige Aftalen. Lejer vil sædvanligvis modtage besked herom, men besked om opsigelsen er ikke en betingelse for, at opsigelse kan ske. En Lejer kan også til enhver tid slette sin konto i Hyre-appen.

En opsigelse får virkning fra tidspunktet for afgivelse af opsigelsen. Lejer har dog pligt til at betale ethvert skyldigt beløb bestående på tidspunktet for opsigelsen, samt ethvert beløb, som bliver skyldigt fra Lejer til Hyre efter afgivelse af Lejers opsigelse. Enhver Reservation på Lejers kreditkort, jf. ovenfor, frigives senest 7 bankdage efter gyldig Aflevering (medmindre Hyre forinden har trukket eller modregnet i Reservationen).

Enhver Ordre bestående på tidspunktet for opsigelsen annulleres automatisk samtidig med opsigelsen, uden at Lejer kan gøre krav mod Hyre herfor.

Ændringer i vilkårene for brug

Hyre forbeholder sig retten til at ændre Aftalen, herunder disse Lejevilkår. De til enhver tid vilkår i Aftalen er tilgængelige på Hyres hjemmeside og i Hyre-appen. I tilfælde af væsentlige ændringer i Aftalen vil du få besked herom med rimeligt varsel. Ved at fortsætte med at bruge Tjenesten, efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de gældende vilkår i Aftalen. Hvis du ikke accepterer ændringer, skal du give os skriftlig meddelelse herom og afstå fra enhver brug af Tjenesten.

Klagevejledning

Da Hyre er et biludlejningsselskab, er der mulighed for at klage til:

Mæglingsteamet for Forbrugerklager
Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg

Klagen kan indgives elektronisk til Mæglingsteamet for Forbrugerklager på www.naevneneshus.dk.

Gebyret for at indgive en klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager udgør kr. 100,00.

Forinden klagen indleveres, skal Lejer forgæves have forsøgt at kontakte Hyre for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning via Mæglingsteamet for Forbrugerklager, kan Lejer indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet inden for en frist på 4 uger. Gebyret for at indlevere en klage til Forbrugerklagenævnet udgør kr. 400,00, der tilbagebetales, hvis Lejer får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Tilsyn

Hyre er som biludlejningsselskab underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Honorering af samarbejdspartnere

Hyre får eller yder i nogle tilfælde provision eller andet vederlag, når Hyre køber eller formidler en samarbejdspartners produkter.

Ingen garantifond eller garantiordning

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for denne aftale.

Tvister og lovvalg

Aftalen og din leje af Hyres biler er underlagt dansk lovgivning, undtagen danske lovvalgsregler der peger mod et andet lands lovgivning. Tvister, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal behandles af danske domstole ved Københavns Byret.